02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 
 • โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชีและพัสดุ

  2561-09-06 14:17:58
  โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองแผนงาน...
  อ่านรายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๕๖ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๐)

  2560-10-10 08:29:00
     
  อ่านรายละเอียด
 • แนวทางการเบิกจ่ายเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี บุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาระหว่างปีศึกษา กระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๐๘.๕/ว๓๗๑ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

  2560-10-10 08:11:00
  อ่านรายละเอียด