02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชีและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

CLICK ดูภาพทั้งหมด

 
Share