02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

       วันนี้ (วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ฝ่ายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด "การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินและบัญชีของ มมร" ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมี รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้ความรู้และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีทางการเงินและบัญชี แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share